delito de homicidio imprudente

El delicte d’homicidi per imprudència

Definició y marc legal:

El delicte d’homicidi per imprudència està tipificat a l’article 142 del Codi Penal i consisteix en l’acció de causar la mort d’una persona de manera involuntària, a causa d’una imprudència greu o menys greu per part de l’autor.

Elements de l’homicidi imprudent:

  1. Acció negligent: l’autor ha de realitzar una acció imprudent, descuidada o negligent, que en tot cas ha de ser considerada greu o menys greu. No n’hi ha prou amb qualsevol error o manca d’atenció o de cura. La imprudència ha de ser greu o menys greu, sent aquest l’element clau d’aquest delicte, el que significa que es requereix un nivell de negligència rellevant, és a dir, que l’autor hagi ignorat una precaució raonable que qualsevol altra persona en circumstàncies similars hauria tingut. Si la imprudència es considera lleu, encara que s’hagi causat la mort d’una persona, la conducta de l’autor no serà delictiva, i només es podrà reclamar al conductor la indemnització econòmica que correspongui per la defunció de la víctima.
  2. Resultat mortal: ha d’haver-hi una relació causal directa entre l’acció imprudent i la mort de la víctima. És a dir, la mort ha de ser el resultat directe de la negligència de l’autor.
  3. Manca d’intenció: a diferència de l’homicidi dolós, en l’homicidi imprudent l’autor no tenia la intenció de causar la mort de la víctima, ni tan sols va preveure aquest resultat com a conseqüència de la seva acció, pel que la mort és el resultat no desitjat de la negligència.
delicte d'homicidi imprudent

Penalització de l’homicidi imprudent

Les penes establertes al Codi Penal per l’homicidi imprudent poden variar segons la gravetat de la imprudència i les circumstàncies del cas. La durada de la pena de presó dependrà de factors com l’entitat i rellevància del risc creat i del deure normatiu de cura infringit, així com la concurrència o no de circumstàncies atenuants o agreujants.

En primer lloc, dins de l’homicidi imprudent, cal distingir entre el delicte comes per imprudència greu, previst a l’article 142.1, que té aparellada una pena de presó, i el delicte atenuat comes per imprudència menys greu, regulat a l’article 142.2 CP, castigat amb pena de multa.

Delicte de blanqueig de capitals

L’article 142.1 CP regula l’homicidi imprudent estàndard comes per imprudència greu i estableix que “Qui per imprudència greu causi la mort d’un altre, serà castigat, com a reu d’homicidi imprudent, amb la pena de presó d’un a quatre anys”.

Dins d’aquest article s’especifiquen en paràgrafs separats diferents tipus de negligència greu mitjançant la qual es pot cometre un delicte d’homicidi imprudent:

-Utilitzant un vehicle a motor (paràgraf segon): “Si l’homicidi imprudent s’hagués comès utilitzant un vehicle a motor o un ciclomotor, s’imposarà a més la pena de privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors d’un a sis anys. Als efectes d’aquest apartat, es reputarà en tot cas com a imprudència greu la conducció en què la concurrència d’alguna de les circumstàncies previstes a l’article 379 CP determinara la producció del fet.

Exemples d’això seria un conductor que excedeix àmpliament els límits de velocitat en una zona residencial i, com a resultat, provoca un accident fatal o el que condueix sota els efectes de l’alcohol o les drogues i mata algú com a conseqüència d’aquesta afectació.

És evident que aquest delicte consisteix a causar la mort d’una altra persona mentre es condueix un vehicle a motor a causa de la falta de precaució i atenció deguda en conduir o pel incompliment de les normes de circulació.

– Utilitzant una arma de foc (paràgraf tercer), s’imposarà també la pena de privació del dret al port o tinença d’armes per temps d’un a sis anys.

-Si l’homicidi s’hagués comès per imprudència professional (paràgraf quart) s’imposarà a més la pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de la professió, ofici o càrrec per un període de tres a sis anys.

delicte d'homicidi imprudent

L’article 142.2 CP regula el delicte d’homicidi imprudent atenuat comes per imprudència menys greu i estipula: “Qui per imprudència menys greu causi la mort d’un altre, serà castigat amb la pena de multa de tres mesos a divuit mesos”.

Així mateix es preveu específicament la comissió d’aquest delicte atenuat utilitzant un vehicle a motor o utilitzant una arma de foc, ja que té penes accessòries.

Si l’homicidi s’hagués comès utilitzant un vehicle a motor o un ciclomotor, es podrà imposar també la pena de privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors de tres a divuit mesos. Es reputarà imprudència menys greu, quan no sigui qualificada de greu, sempre que el fet sigui conseqüència d’una infracció greu de les normes sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, apreciada l’entitat d’aquesta per part del Jutge o el Tribunal.

Delicte de blanqueig de capitals

Si l’homicidi s’hagués comès utilitzant un vehicle a motor o un ciclomotor, es podrà imposar també la pena de privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors de tres a divuit mesos.

Aquest delicte menys greu només serà perseguible mitjançant denúncia de la persona agraviada o del seu representant legal.

L’Article 142 bis CP regula un subtipus agreujat, consistent en aquells casos extraordinaris, de notòria gravetat, en els quals s’hagi provocat la mort de dues o més persones o la mort d’una i lesions constitutives de delicte de l’article 152.1.2.º o 3.º en les altres, establint que en aquests supòsits es podrà imposar la pena superior en grau a l’establida a l’article 142.1 CP, és a dir, una pena de presó de 4 a 6 anys.

I també preveu un altre subtipus superagreujat, si el nombre de morts fos molt elevat, en què cas es podrà imposar la pena superior en dos graus, per tant, de 6 a 8 anys de presó.

L’omissió del deure de socors

L’omissió del deure de socors es produeix quan una persona que es troba en una situació en la qual pugui i hagi de fer-ho, no presta l’ajuda i assistència necessària a una altra persona que es troba en perill o en una situació de greu necessitat o no demana ajuda si està impedida per socórrer la víctima.

La llei estableix l’obligació de prestar auxili en situacions com els accidents de trànsit amb víctimes.

Aquest delicte d’ometre el deure de socors està regulat a l’article 195 del Codi Penal, el qual estableix: “Qui no soccorres a una persona que es trobi desemparada i en perill manifest i greu, quan pugui fer-ho sense risc propi ni d’altres, serà castigat amb la pena de multa de tres a dotze mesos. 2. En les mateixes penes incórrerà qui, impedid de prestar socors, no demani amb urgència auxili aliè”.

És fonamental tenir en compte que el delicte d’homicidi imprudent utilitzant un vehicle a motor i el delicte d’omissió del deure de socors són delictes independents entre ells, que en ocasions es troben relacionats. Per exemple, si una persona condueixent un vehicle a motor causa un accident de trànsit i no presta el degut socors a la víctima, que acaba morint, podria ser condemnat com a autor d’un delicte d’homicidi imprudent i com a autor d’un delicte d’omissió del deure de socors.

En qualsevol situació legal relacionada amb un homicidi imprudent o amb un delicte d’omissió del deure de socors, és crucial comptar amb l’assessorament d’un advocat penalista especialitzat per garantir la defensa adequada dels drets i garanties dels implicats, ja siguin de l’acusado o de les víctimes.

La importància d’un advocat penalista en un cas de delicte d’homicidi imprudent

delicte d'homicidi imprudent

En situacions en les quals una persona es veu involucrada en un delicte d’homicidi imprudent, és essencial comprendre la necessitat i la importància de buscar l’assessorament d’un advocat penalista.

Com hem vist, aquest tipus de delicte comporta greus conseqüències legals i personals, i comptar amb la representació legal adequada és fonamental per garantir una defensa sòlida i protegir els drets de l’acusado.

Aquestes són algunes de les raons clau per les quals acudir a un advocat penalista en un cas de delicte d’homicidi imprudent resulta determinant:

  1. Coneixement especialitzat del dret penal:

Els advocats penalistes tenen un profund coneixement del procediment judicial penal i de les lleis que regeixen els casos d’homicidi imprudent. Saben quins són els elements essencials que s’han de demostrar per imputar aquest delicte, així com les estratègies defensives més efectives i les proves a practicar. La seva experiència i coneixement els permet analitzar i avaluar minuciosament les proves, identificar possibles errors en la tesi acusatòria i construir una defensa sòlida per a l’acusado.

  1. Protecció dels drets de l’acusado:

En qualsevol cas penal, incloent l’homicidi imprudent, és fonamental protegir els drets de l’acusado. Un advocat penalista expert s’assegurarà que es respectin els drets constitucionals de l’acusado, com el dret a la presumpció d’innocència, a un procediment amb totes les garanties, a la pràctica de les proves essencials per desvirtuar l’acusació, a un judici just i a la deguda diligència processal.

  1. Avaluació i preparació de l’estratègia de defensa:

Un advocat penalista realitzarà una avaluació exhaustiva de les circumstàncies específiques del cas i recopilarà totes les proves rellevants. Això inclou examinar les proves presentades per l’acusació, així com buscar proves addicionals que recolzin la defensa de l’acusado.

  1. Negociació d’acords i representació en el judici:

Un advocat penalista experimentat està preparat per negociar amb la fiscalia i l’acusació particular en cerca de possibles acords favorables per a l’acusado. Això pot implicar reduir les penes, negociar penes més baixes o buscar alternatives a la presó.

Si el cas arriba a judici, l’advocat proporcionarà una representació efectiva i treballarà pels interessos de l’acusado, presentant arguments sòlids, interrogant als testimonis i, si s’escau, als perits (com ara guàrdies urbans o metges, entre d’altres) i presentant proves a favor de la seva defensa.

En casos d’homicidi imprudent, buscar l’assessorament d’un advocat penalista qualificat és de vital importància. Aquest professional legal proporcionarà coneixements especialitzats, protegirà els drets de l’acusado, desenvoluparà una estratègia de defensa sòlida i oferirà representació legal en totes les etapes del procés.

No subestimeu les implicacions legals d’un cas de delicte d’homicidi imprudent i assegureu-vos de comptar amb el suport d’un advocat penalista competent per garantir una defensa justa i efectiva.

Necessiteu un advocat penalista a Barcelona? Poseu-vos en contacte amb Joan Castelló Advocats Penalistes.

Màxima confidencialitat i comunicació amb els nostres clients.