impago pensiones alimenticias

Impagament pensions alimentàries

L’Impagament pensions alimentàries és una cosa freqüent en la nostra societat. En el moment en què el/la obligat/a a el pagament de la provisió per a els/as fills/as no la paga, l’altre cònjuge que ha d’obtenir-la en benefici dels seus fills/as, pot garantir-la de dues maneres:

  • En primer lloc, pots exigir al propi jutjat que va consentir aquest acord de divorci que executi la sentència que va consentir la constitució de la pensió alimentària. Aquesta via és una estratègia habitual per a executar la quantitat, que acaba tenint resultats patrimonials contra la persona endeutada.
impagament pensions alimentàries
Impagament de pensions alimentàries: una realitat durant els temps de crisis.
  • En segon lloc, la persona que té el privilegi d’obtenir la sentència de divorci per a els/les fills/as, que és qui té la custòdia i la tutela, pot documentar una denúncia penal per l’impagament pensions alimentàries acordada en sentència.

En aquesta via sorgeixen qüestions importants :

  1. Pot la mare registrar una oposició per no execució del conveni de divorci quan el fill és major d’edat, o ha de ser el seu fill?
  2. Quan se segueix una tècnica penal per l’impagament de la pensió alimentària, el demandant pot garantir cadascuna de les quotes periòdiques degudes fins a la immediació del judici oral.
impagament pensions alimentàries
Arribar a acords és molt recomanable en els casos de l’impagament pensions alimentàries.

Les conseqüències penals de l’impagament pensions alimentàries:

L’article 227 del Codi Penal estableix que l’individu que deixi de pagar durant dos mesos successius o quatre no consecutius la provisió per als seus fills/as o per als del seu company/a, i que hagi estat establerta en un acord judicialment sustentat o per sentència en casos de partició matrimonial, separació, presentació de nul·litat de matrimoni, interacció de filiació, o mesura d’aliments per als seus fills, serà reprès penalment.

1. El que deixés de pagar durant dos mesos consecutius o quatre mesos no consecutius qualsevol tipus de prestació econòmica en favor del seu cònjuge o els seus fills, establerta en conveni judicialment aprovat o resolució judicial en els supòsits de separació legal, divorci, declaració de nul·litat del matrimoni, procés de filiació, o procés d’aliments a favor dels seus fills, serà castigat amb la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a 24 mesos.

2. Amb la mateixa pena serà castigat el que deixés de pagar qualsevol altra prestació econòmica establerta de manera conjunta o única en els supòsits previstos en l’apartat anterior.

3. La reparació del mal procedent del delicte comportarà sempre el pagament de les quanties degudes.

Art. 227 del Codi Penal espanyol

impagament pensions alimentàries
Si s’està en dificultat de fer front al pagament de la pensió d’aliments, s’haurà d’informar el jutjat.

El càstig per no pagar l’acord de divorci

Com esmentem, els terminis perquè s’iniciï l’estratègia penal són dos mesos consecutius o quatre mesos no consecutius d’impagament de la prestació.

Així mateix, hem de recordar que la sentència també pot incorporar el compromís de pagament de les quantitats percebudes com desateses, això si no s’ha salvat l’activitat conjunta o si ja s’ha iniciat l’execució en el jutjat de família.

Pel que fins i tot per a una possible suspensió o substitució de la pena de presó, en cas que sigui forçosa, és vital el pagament d’aquestes quantitats, encara que siguin fragmentàries.

El més freqüent és que quan se sol·licita una impugnació per impagament pensions alimentàries, el litigant argumenti que no pot pagar les prestacions concedides en l’acord administratiu o en la sentència de partició o separació, bé perquè necessita pagar, bé perquè han disminuït considerablement entre el que rebia abans i ara.

Abans que això ocorri, el deutor que vegi ara mateix que la seva circumstància monetària li impedirà seguir l’anualitat fixada, ha de sol·licitar ràpidament una modificació de la prestació al propi Jutjat que ha tingut coneixement d’aquesta tècnica, per a disminuir aquesta quantitat, atès que mentre existeixi una sentència que constitueixi una suma, és necessari complir-la.

Necessita un advocat penalista a Barcelona? Contacti amb Joan Castelló Advocats Penalistes

Màxima confidència i comunicació amb els nostres clients