Habeas corpus

Què és l’habeas corpus i per a què serveix?

L’habeas corpus és un dret recollit a la Constitució que protegeix qualsevol ciutadà davant arrestos i detencions il·legals.

Habeas corpus

El procediment habeas corpus té per objectiu protegir el ciutadà davant una detenció arbitrària i evitar que una detenció es prolongui si no hi ha un motiu legal que ho justifiqui.

Serveix per sol·licitar al jutge que deixi en llibertat una persona que, suposadament, ha estat detinguda il·legalment i permet a qui ho insta poder comparèixer de forma immediata i pública davant d’un jutge perquè aquest determini si l’arrest és o no d’acord amb dret i si escau o no mantenir-lo o deixar-lo sense efecte.

L’habeas corpus només se centra en si la detenció és legal o il·legal, sense entrar a valorar en cap moment el fet que la va motivar. Per tant, el jutge ha de decidir exclusivament si ha de cessar la mesura de privació de llibertat, amb independència de la imputació que hi hagi contra el detingut i del resultat que pugui tenir el procediment obert contra aquest.

Aquest dret es troba recollit al quart punt del article 17 de la Constitució Espanyola i es desenvolupa a través de la Llei Orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d’Habeas Corpus.

1. Tota persona té dret a la llibertat i la seguretat. Ningú no pot ser privat de la seva llibertat, sinó amb l’observança del que estableix aquest article i en els casos i en la forma que preveu la llei

2. La detenció preventiva no pot durar més del temps estrictament necessari per a la realització de les investigacions tendents a aclarir els fets, i, en tot cas, en el termini màxim de setanta-dues hores, el detingut s’ha de posar en llibertat oa disposició de lautoritat judicial.

3. Tota persona detinguda ha de ser informada de manera immediata, i de manera que li sigui comprensible, dels seus drets i de les raons de la seva detenció, i no pot ser obligada a declarar. Es garanteix l’assistència d’advocat al detingut a les diligències policials i judicials, en els termes que la llei estableixi.

4. La llei regularà un procediment d’habeas corpus per produir la immediata posada a disposició judicial de tota persona detinguda il·legalment. Així mateix, per llei es determinarà el termini màxim de durada de la presó provisional.

Art. 17, Secció 1ra, de la Constitució Espanyola

L’habeas corpus és la més fonamental de totes les proteccions contra l’empresonament arbitrari i il·legal.

Habeas corpus

Quan es considera que una persona ha estat detinguda il·legalment?

Les detencions que fan els cossos i les forces de l’Estat s’han d’efectuar dins de la legalitat.

L’article primer de la Llei Orgànica 6/1984 determina els supòsits en què un ciutadà és detingut il·legalment, sent del tenor literal següent:

Mitjançant el procediment de l’Habeas Corpus, regulat en aquesta llei, es podrà obtenir la immediata posada a disposició de l’Autoritat judicial competent, de qualsevol persona detinguda il·legalment.

Als efectes d’aquesta llei es consideren persones il·legalment detingudes:

  • a) Les que ho siguin per una autoritat, agent d’aquesta, funcionari públic o particular, sense que hi concorrin els supòsits legals, o sense haver-se complert les formalitats previngudes i requisits exigits per les lleis.
  • b) Les que estiguin il·lícitament internades a qualsevol establiment o lloc.
  • c) Les que ho estiguessin per un termini superior a l’assenyalat a les lleis, si transcorregut aquest, no fossin posades en llibertat o lliurades al jutge més proper al lloc de la detenció.
  • d) Les privades de llibertat a qui no siguin respectats els drets que la Constitució i les lleis processals garanteixen a tota persona detinguda”.

Qui pot sol·licitar un habeas corpus?

Segons estableix l’article 3 de la Llei Orgànica 6/1984, podeu sol·licitar el procediment d’habeas corpus:

  1. El ciutadà detingut, el cònjuge o parella, els descendents, els ascendents, els germans, i si el detingut és menor d’edat o incapacitat, els seus representants legals.
  2. El Ministeri Fiscal.
  3. El defensor del Poble.
  4. El jutge competent, dofici.
Dret Penitenciari

Quant de temps porta resoldre un procediment de Hàbeas Corpus i quins són els seus tràmits?

El procediment habeas corpus s’ha de resoldre en el temps estrictament necessari amb un màxim de 24 hores.

Habeas corpus

Durant aquest temps es realitzaran tots els tràmits assenyalats a la Llei (LO 6/1984) perquè el jutge pugui prendre una decisió.

Si el jutge decideix admetre a tràmit la sol·licitud, ordenarà que portin a la seva presència el detingut i sentirà per separat:

– A l’arrestat, o, si escau, al seu representant legal, a l’advocat (si en tingués) i al Ministeri Fiscal.

-A l’agent o agents que van dur a terme la detenció.

-A l’autoritat sota la custòdia de la qual es trobe l’arrestat.

El jutge pot fer proves abans de prendre una decisió.

Delicte de fals testimoni

Què pot decidir el jutge en el procediment habees corpus?

habeas corpus

El jutge podrà acordar mitjançant interlocutòria motivada:

1/  La llibertat del detingut,

2/ Que continuï la detenció fins que l’arrestat sigui posat a disposició judicial o

3/ Que es procedeixi de forma immediata a posar el detingut a disposició judicial si ja hagués transcorregut el termini màxim de 72 hores que pot durar la detenció policial.

Si el jutge estima que no concorre cap de les circumstàncies a què fa referència l’article primer de la Llei (LO 6/1984) acordarà l’arxiu del procediment, perquè és conforme a dret la privació de llibertat.

Necessita un advocat penalista a Barcelona? Contacti amb Joan Castelló Advocats Penalistes

Màxima confidència i comunicació amb els nostres clients