Delicte de robatori en domicili

És necessari precisar que el delicte de robatori, de manera genèrica, es comet quan amb ànim de lucre, l’autor s’apodera de les coses mobles alienes emprant força en les coses per a accedir o abandonar el lloc on aquestes es troben o violència o intimidació en les persones, sigui en cometre el delicte, per a protegir la fugida, o sobre els quals acudissin en auxili de la víctima o que li perseguissin.

Delito de robo en domicilio

Delicte de robatori emprant força en les coses

A partir d’aquesta definició jurídica del delicte de robatori, el Codi Penal estableix una sèrie de supòsits pels quals determina quan s’ha efectuat el delicte de robatori emprant força en les coses, i aquestes són, quan en executar el fet s’ha utilitzat:

  1. Escalament;
  2. Trencament de paret, sostre o sòl, o fractura de porta o finestra;
  3. Fractura d’armaris, arques o una altra classe de mobles o objectes tancats o segellaments, o forçament dels seus panys o descobriment de les seves claus per a sostreure el contingut, sigui en el lloc del robatori o fora d’aquest;
  4. L’ús de claus falses; i
  5. Quan s’ha inutilitzat els sistemes específics d’alarma o guarda.

A partir d’aquesta definició jurídica del delicte de robatori, el Codi Penal estableix una sèrie de supòsits pels quals determina quan s’ha efectuat el delicte de robatori emprant força en les coses, i aquestes són, quan en executar el fet s’ha utilitzat:

Delito de robo

A aquest efecte jurídic penals, i perquè no existeixi confusió, també tenen la consideració de claus: les targetes, magnètiques o perforades, els comandaments o instruments d’obertura a distància i qualsevol altre instrument tecnològic de similar eficàcia.

A més s’entenen com a claus falses: els espanyaportes, les claus legítimes perdudes pel propietari o obtingudes per un mitjà que constitueixi infracció penal o qualssevol altres que no siguin les destinades pel propietari per a obrir el pany violentat pel reu.

La pena prevista en el Codi Penal, en aquests casos, és de presó d’un a tres anys, que pot agreujar-se de 2 a 5 quan concorri algun agreujant específic com són la naturalesa de la cosa sostreta (valor artístic, històric, cultural o científic), productes agraris o ramaders, quan revista especial gravetat, etc…

Quan el robatori amb força en les coses es cometi a casa habitada, edifici o local obert al públic, o en qualsevol de les seves dependències, la pena és de presó de dues a cinc anys.

del

Si el robatori és en un establiment obert al públic, o en qualsevol de les seves dependències, fora de les hores d’obertura, s’imposarà la pena de presó d’un a cinc anys.

Si en els supòsits dels apartats anteriors revesteixin especial gravetat, atesa la forma de comissió del delicte o als perjudicis ocasionats i, en tot cas, quan concorri alguna de les circumstàncies expressades en l’article 235 del Codi Penal la pena és de dues a sis anys.

Delicte de robatori amb violència o intimidació a casa habitada, edifici o local obert al públic o en qualsevol de les seves dependències

La pena és la de tres anys i sis mesos cinc anys, però si es fes ús d’armes o altres mitjans igualment perillosos, sigui en cometre el delicte o per a protegir la fugida, i quan ataqués als que acudissin en auxili de la víctima o als quals li perseguissin, la pena serà de sis a nou anys.

Defensa penal

Els professionals i altres persones que integren o col·laboren amb el despatx Joan Castelló Advocats Penalistes consideren, d’altra banda, que la contractació dels seus serveis exigeix la plena dedicació que cada cas requereix i l’atenció al client que personalment espera i ha de rebre.

Com podem ajudar?