Àrees d’exercici penal

Una experiència de 40 anys en Dret Penal

La dilatada experiència en l’exercici de l’especialitat del Dret Penal i la filosofia professional dels integrants del despatx d’oferir un servei integral als seus clients a la nostra matèria, ens ha ofert la oportunitat d’intervenir professionalment.

Des de la defensa o exercitant l’acusació, en assumptes judicials penals de tot tipus, amb independència de la seva complexitat i la seva naturalesa penal.

La nostra activitat professional comprèn delictes com:

DELICTES CONTRA LES PERSONES

– Homicidi i assassinat
– Avortament
– Lesions
– Omissió del deure de socors
– Tortures i altres delictes contra la integritat moral
Assetjament laboral

Contra la llibertat i indemnitat sexuals:
– Agressions i abusos sexuals
Assetjament sexual
– Exhibicionisme i provocació sexual
– Prostitució
– Corrupció de menors
– Pornografía infantil

Contra les relacions familiars:
Violència de gènere
– Trencament de deures de custodia
– Sostracció de menors
– Abandonament de familia
Impagament de pensions alimentàries
– Matrimonis il.legals

Contra la llibertat, l´honor i la intimitat:
– Detencions il·legals i segrests
– Amenaces
– Coaccions
Violació del domicili
– Descobriment i rebel.lació de secrets
Injúries i calúmnies

DELICTES CONTRA LA CONSTITUCIÓ

– Rebel·lió
– Delictes contra la corona
– Delictes contra les institucions de l’Estat
– Usurpació d’atribucions
– Delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i llibertats publiques
– Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals
– Ultratges a Espanya o a les seves Comunitats Autònomes
– Sedició

DRET PENAL ECONÒMIC

Contra el patrimoni:
– Robatoris i furts
– Estafa
– Apropiació indeguda
– Aixecament de bens en perjudici d’acreedors
– Insolvències punibles
Extorsió
– Usurpació
– Alteració de preus en concursos i subhastes públiques
– Danys

Contra la propietat industrial i Intel·lectual
– Delictes relatius al mercat i als consumidors
– Delictes de corrupció en els negocis
– Delictes societaris
Receptació i blanqueig de capitals
– Contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social:
– Contra els drets dels treballadors
– Contra els drets dels ciutadans estrangers
– Falsificació de moneda i efectes timbrats
– Falsedats documentals

DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

– Omissió dels deures d’impedir delictes o de promoure’n la persecució
– Encobriment
– Realització arbitrària del propi dret
– Acusació i denúncia falses
– Simulació de delictes
Delicte de fals testimoni
– Obstrucció a la justícia i la deslleialtat professional
– Trencament de condemna

DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

– Prevaricació
– Suborn
– Tràfic d´influències
– Malversació
Fraus i exaccions il·legals
– Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i dels abusos en l’exercici de la seua funció
– Usurpació de funcions públiques i de l’intrusisme
– Desobediència i denegació d’auxili
– Infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets

DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COL·LECTIVA

– Contra la salut pública
– Contra la seguretat vial
– Atemptat, resistència i desobediència a l’autoritat
– Desordres públics
– Tinença, tràfic i dipòsit d’armes, municions o explosius
– Organitzacions i grups criminals
– Organització o grup terrorista
– Terrorisme

CONTRABAN

(Llei Orgànica 12/95, de 12 de desembre, de Represió del Contraban)

DELICTES CONTRA L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I L’URBANISME

DRET PENAL DE MENORS

Últims articles en Dret Penal

Acoso laboral

Assetjament laboral

Com a empleat/da, ha de poder fer el seu treball i deures en un entorn de treball saludable. No obstant això, moltes persones pateixen d’entorns laborals hostils i que poden afectar greument la seva capacitat per a fer les seves tasques.. Continuar llegint.

Delictes contra el medi ambient

El delicte ambiental cobreix la gamma d’activitats que violen la legislació ambiental i causen danys o riscos significatius per al medi ambient, la salut humana o tots dos. Continuar llegint.

Violencia de género

Violència de gènere

El delicte de violència de gènere es configura com qualsevol acte de violència física i/o psíquica comès per un home contra una dona, que sigui o hagi estat el seu cònjuge o hagi estat lligada a ell per una anàloga relació d’afectivitat fins i tot sense convivència, Continuar llegint.

Al despatx Joan Castelló Abogados Penalistas tenim la màxima confidència i comunicació amb els nostres clients

Com us podem ajudar?

Delicte d’estafa

Introducció al delicte d’estafa El delicte d’estafa és una de les figures delictives més rellevants en l’àmbit penal espanyol, caracteritzada per l’obtenció d’un benefici il·lícit a costa d’una altra persona mitjançant l’engany. En el Codi Penal espanyol, es troba regulat en els articles 248 a 251, on s’estableixen els elements essencials que configuren aquest…

Recurs d’apel·lació contra les sentències penals

Què és un recurs d’apel·lació penal? Un recurs d’apel·lació penal és una eina legal fonamental dins del procediment judicial penal que permet a les parts discrepants impugnar una sentència dictada per un jutjat d’instrucció (en els judicis per delictes lleus), un jutjat penal (quan els delictes objecte d’acusació tenen prevista una pena de presó de…

El delicte d’homicidi per imprudència

Definició y marc legal: El delicte d’homicidi per imprudència està tipificat a l’article 142 del Codi Penal i consisteix en l’acció de causar la mort d’una persona de manera involuntària, a causa d’una imprudència greu o menys greu per part de l’autor. Elements de l’homicidi imprudent: Penalització de l’homicidi imprudent Les penes establertes al Codi…