Assetjament sexual en l’àmbit laboral

Comet el delicte d’assetjament sexual qui sol·licités favors de naturalesa sexual per a si o per a un tercer, en l’àmbit d’una relació laboral, docent o de prestació de serveis.

D’una manera continuada o habitual, i amb tal comportament provoqués en la víctima una situació objectiva i greument intimidatòria, hostil o humiliant. Donat un cas d’assetjament sexual en l’àmbit laboral, aquest comportament és castigat en el nostre Codi Penal amb una pena de presó de tres a cinc mesos o multa de sis a 10 mesos, tret que la víctima sigui especialment vulnerable per raó de la seva edat, malaltia o situació. En aquest cas la pena està en la forqueta de presó de cinc mesos a set mesos, és a dir, s’incrementa i sense possibilitat opcional a ser castigat a la de multa.

Acoso sexual en el ámbito laboral

Què hauria de fer si se sent assetjament sexual en l’àmbit laboral?

Acoso sexual en el ámbito laboral

El delicte d’assetjament sexual en l’àmbit laboral només és penalment perseguible si la persona agreujada efectua la corresponent denúncia mitjançant querella, tret que se sigui persona desvalguda, i en aquest cas, pot efectuar-lo el seu representant legal o el Ministeri Fiscal.

Però és essencial que es posi immediatament en coneixement dels seus superiors o responsables en matèria de seguretat i higiene en el treball dins de l’empresa o centre de treball, públic o privat. Així, d’aquesta manera es puguin activar els corresponents protocols en aquesta matèria per a la persecució disciplinària, càstig i cessació del fet. També la Inspecció de Treball té aquesta comesa, en el supòsit d’inactivitat de l’empresa.

Com en la persecució de qualsevol delicte, enfront d’un cas d’assetjament sexual en l’àmbit laboral és aconsellable la major concreció i determinació possible del quin, el quan, el com i en quines circumstàncies s’ha produït, per a la viabilitat de la denúncia penal o la sanció disciplinària.

Defensa penal

Els professionals i altres persones que integren o col·laboren amb el despatx de Joan Castelló Advocats Penalistes consideren, d’altra banda, que la contractació dels seus serveis exigeix la plena dedicació que cada cas requereix i l’atenció al client que personalment espera i ha de rebre.

Quan haig de denunciar-ho?

Sempre que no hagi prescrit el delicte o la falta disciplinària. En matèria penal és de tres anys a comptar des de la cessació dels actes d’assetjament sexual.

Pot el meu ocupador prendre represàlies en contra meva per denunciar una situació d’assetjament sexual en l’àmbit laboral?

No, en cap concepte. I si això es produeix pot incórrer en el delicte d’amenaces, coaccions o d’assetjament moral en el treball o un altre, segons com sigui la conducta delictiva.

Articles relacionats en el sobre l’Assetjament Sexual en a l’Àmbit Laboral:

– Drets fonamentals (BOE): https://www.boe.es/legislacion/derechos_fundamentales.php?id_articulo=14&aneu_concepte=51
– Protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual i a l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat i dels Organismes Públics vinculats a ella: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2011-13553
-Protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual, a l’assetjament per raó de sexe, a l’assetjament discriminatori, i enfront de totes les formes d’assetjament i violència en la Carrera Judicial: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2016-1613

Com podem ajudar?