Preguntes Freqüents

Us expliquem quines són les preguntes i respostes més freqüents.

Per ajudar-vos a resoldre tots els dubtes que pugueu tenir sobre la matèria.

Quins són els honoraris d´un advocat?

Els honoraris són lliures i per tant han de pactar-se amb el client. A Joan Castelló Abogados Penalistas apliquem els honoraris mínims establerts pel Col·legi d’Advocats, informant amb total transparència als nostres clients de cadascun dels treballs realitzats i de quin és
l’import corresponent.

Puc pagar els honoraris de forma fraccionada?

Sí, donem totes les facilitats als nostres clients perquè paguin de forma fraccionada si així ho necessiten. Per a nosaltres el més important és defensar el més aviat possible a qui està immers en un procediment penal, amb independència de la seva situació econòmica.

Per què escollir Joan Castelló Abogados Penalistas?

Perquè ens dediquem al dret penal en exclusiva des de fa 40 anys, tenint la màxima especialització i experiència, i perquè ens avalen multitud d’èxits professionals fruit de la nostra qualificació, vocació i dedicació personalitzada per aconseguir el millor resultat de cadascun dels nostres casos.

Com haig d´iniciar un procediment penal? Querella o denúncia?

Si ha sigut víctima d’un delicte i vol iniciar un procediment penal per a que s’investigui el cas i es condemni al culpable, pot presentar una denúncia vostè mateix davant la policia, la fiscalia o el jutjat de guàrdia, o bé una querella davant el jutjat competent signada per lletrat. A la denúncia, a diferència de la querella, el denunciant no intervé personalment com a part acusadora en el desenvolupament del plet penal. Per això, si el que vol és ser acusador particular o popular, haurà de comparèixer en el procediment amb advocat, sent recomanable que sigui un advocat penalista qui redacti la querella, i demani des de l’inici les diligències de prova necessàries i/o les mesures cautelars que procedeixi adoptar.

Preguntes Freqüents

És necessari advocat en un judici per delicte lleu?

No és necessari però és recomanable. Les abans denominades faltes van ser destipificades i ja no existeixen al Codi Penal. Ara estan previstos els denominats delictes lleus per a determinades conductes de menor rellevància penal, sent procediments que tramiten i enjudicien els jutjats d´instrucció, i pels que no és preceptiva l’assistència lletrada, al igual que passava a les antigues faltes. Però a la majoria d’aquests casos és recomanable designar un advocat penalista per no trobar-se desinformat i sol el dia del judici, sense possibilitat d’intervenir a les proves a practicar. El lletrat penalista tindrà tota la informació i podrà fer les gestions precises davant el jutjat, assessorant i assistint al client el dia del judici oral, on podrà demanar les proves pertinents i interrogar a les parts i testimonis, així com fer al.legacions en defensa del seu client, ja sigui denunciat o denunciant. S’ha de tenir en compte que en aquests procediments poden estar en joc importants indemnitzacions o multes i penes accessoris com ordres d’allunyament o d’altres prohibicions.

Com puc cancel·lar els meus antecedents penals?

Mitjançant la pàgina web del Ministeri de Justícia (mjusticia.gob.es), complimentant la sol.licitud que figura de cancel·lació d’antecedents penals. Tots els particulars condemnats per sentència ferma que hagin extingit la seva responsabilitat penal, tenen el dret d’obtenir del Ministeri de Justícia la cancel·lació dels seus antecedents penals en els terminis que marca la Llei.
Els requisits necessaris para cancel·lar que exigeix la Llei són:

  • No haver delinquit de nou durant els següents terminis:
  • Sis mesos per les penes lleus.
  • Dos anys per les penes que no excedeixen de dotze mesos i les imposades per delictes imprudents.
  • Tres anys per les restants penes menys greus inferiors a tres anys.
  • Cinc anys per les restants penes menys greus iguals o superiors a tres anys.
  • Deu anys per les penes greus.

El còmput d’aquests terminis es paralitzarà per la comissió de nous delictes durant el seu transcurs.

Puc eliminar els meus antecedents policials?

Sí, quan hagi recaigut una sentència absolutòria ferme o una interlocutòria d’arxiu ferma. Tanmateix es decretarà l’anul·lació en els casos en que, tot i ser la sentència condemnatòria, hagin transcorregut 5 anys a comptar des de la data de remissió definitiva de la pena imposada, sense que s’hagin incorporat noves dades desfavorables a l’expedient personal del sol.licitant.
També pot demanar-se la cancel·lació en aquells casos en que l’Autoritat Judicial dicti sentència condemnatòria contra el sol.licitant, i s’hagi obtingut prèviament la cancel·lació dels antecedents penals derivats de dita sentència.

Pot ajudar-me un advocat a aconseguir una major indemnització per un accident de circulació?

Sí. A Joan Castelló Abogados Penalistas, en els casos d’accidents de circulació amb resultat de lesions per imprudència, reclamem i negociem per via extrajudicial amb la companyia d’assegurances contrària la màxima indemnització possible pel perjudicat, d’import molt superior al que solen oferir les companyies. Anteriorment aquests casos es tramitaven com a judicis de faltes, però ara aquesta és una conducta destipificada, regulada per la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema de valoració dels danys i perjudicis ocasionats a les persones en accidents de trànsit. En virtut de la nova regulació, aquestes indemnitzacions han de gestionar-se per via extrajudicial i, si no s’arriba a un acord, per via civil.

Què faig si rebo una citació policial o judicial?

Si ha rebut una citació per anar a declarar com investigat davant la policia, la fiscalia o un jutjat d’instrucció, l’essencial és contactar amb un advocat penalista que li assisteix i estableixi la millor estratègia de defensa des del primer moment i condueixi el procediment ja d’entrada per obtenir un exitós resultat.

Com us podem ajudar?

Tenim una experiència de més de 40 anys en Dret Penal

Delicte d’estafa

Introducció al delicte d’estafa El delicte d’estafa és una de les figures delictives més rellevants en l’àmbit penal espanyol, caracteritzada per l’obtenció d’un benefici il·lícit a costa d’una altra persona mitjançant l’engany. En el Codi Penal espanyol, es troba regulat en els articles 248 a 251, on s’estableixen els elements essencials que configuren aquest…

Recurs d’apel·lació contra les sentències penals

Què és un recurs d’apel·lació penal? Un recurs d’apel·lació penal és una eina legal fonamental dins del procediment judicial penal que permet a les parts discrepants impugnar una sentència dictada per un jutjat d’instrucció (en els judicis per delictes lleus), un jutjat penal (quan els delictes objecte d’acusació tenen prevista una pena de presó de…

El delicte d’homicidi per imprudència

Definició y marc legal: El delicte d’homicidi per imprudència està tipificat a l’article 142 del Codi Penal i consisteix en l’acció de causar la mort d’una persona de manera involuntària, a causa d’una imprudència greu o menys greu per part de l’autor. Elements de l’homicidi imprudent: Penalització de l’homicidi imprudent Les penes establertes al Codi…

Què és la violència domèstica

La violència domèstica és una xacra que afecta milions de persones a tot el món. En Joan Castelló Advocats Penalistes, ens comprometem a brindar informació valuosa sobre aquest tema, per a ajudar-te a comprendre millor què és la violència domèstica i com afecta a les persones involucrades. La violència domèstica: un problema global La violència…