falso testimonio

El delicte de fals testimoni

El delicte de fals testimoni és un més dels delictes que es poden cometre contra el normal funcionament de l’Administració de Justícia.

No significa l’alteració de la veritat subjectiva, sinó a oferir conscientment al Tribunal una versió dels fets objectivament allunyada de la realitat, ja sigui en tot o en part. Òbviament, ha de ser creïble –consubstancial a qualsevol acte falsari- perquè s’exclouen d’aquest àmbit tot allò la falsedat del qual es percep per qualsevol o, almenys, no produeix error en els jutges a qui va destinada.

Testimoni judici

En la mesura que la falsedat es produeix en el sistema probatori d’un plet, procediment o causa jurisdiccional, són subjectes actius del delicte de fals testimoniatge tant els testimonis, com els perits i els traductors. Així,

I.El testimoni que faltés a la veritat en el seu testimoniatge en una causa judicial serà castigat amb una pena de presó de sis mesos a dos anys i multa de tres a sis mesos (la pena de multa té una quota diària que depèn de la situació econòmica del reu, però que oscil·la entre un mínim de dos i un màxim de 400 euros).

delicte de fals testimoni

No obstant això, si el fals testimoniatge es donés contra el reu en causa criminal les penes s’agreugen d’un a tres anys i multa de sis a dotze mesos.

I si a més, a conseqüència del testimoniatge hagués recaigut sentència condemnatòria, la pena seria superior en grau.

Si el fals testimoniatge tingués lloc davant Tribunal Internacional que, en virtut de Tractats degudament ratificats conforme a la Constitució Espanyola, exerceixin competències derivades d’ella (per exemple: Tribunal de Justícia de la Unió Europea o Tribunal de la Haia) les penes seran les mateixes que les assenyalades anteriorment. Important és ressenyar que queda exempt de pena el que, havent prestat un fals testimoniatge en causa criminal, es retracti dintre del termini i en la forma escaient, manifestant la veritat perquè faci efecte abans que es dicti sentència en el procés de què es tracti. No obstant això, si a conseqüència del fals testimoniatge, s’hagués produït la privació de llibertat, s’imposaran les penes corresponents inferiors en grau.

fals testimoni

II.– Els perits o intèrprets que faltessin a la veritat maliciosament en el seu dictamen o traducció tenen assenyalada la mateixa pena que els testimonis i, a més, amb la pena d’inhabilitació especial per a professió o ofici, ocupació o càrrec públic, per temps de sis a dotze anys.

Afegir, d’altra banda, que quan el testimoni, perit o intèrpret, sense faltar substancialment a la veritat, l’alterés amb reticències, inexactituds o silenciant fets o dades rellevants que li anessin coneguts, poden ser castigats amb pena de multa de sis a dotze mesos i, en el seu cas, de suspensió d’ocupació o càrrec públic, professió o ofici, de sis mesos a tres anys.

El delicte de fals testimoni també aconsegueix responsabilitat criminal, amb les mateixes penes que als autors, al qual presentés a gratcient testimonis o perits o intèrprets mentiders.

I si el responsable d’aquest delicte fos advocat, procurador, graduat social o representant del Ministeri Fiscal, en actuació professional o exercici de funció, s’imposaran les mateixes penes en la seva meitat superior i la d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic, professió o ofici, per temps de dos a quatre anys.

Necessita un advocat penalista a Barcelona?
Contacti amb Joan Castelló Advocats Penalistes

Màxima confidència i comunicació amb els nostres clients