Ámbits d’actuació com advocats especialistes en dret penal

Desenvolupem la nostra actuació professional als jutjats d’instrucció i tribunals penals de tot el territori nacional i en concret:

 • A les dependències de la policia judicial dels diferents Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, com especialistes en dret penal prestant l’assistència lletrada a detinguts o investigats, interposant denúncies o realitzant les diligències pertinents al cas encomenat.

 • A la Fiscalia de les diferents Audiències Territorials, per dur a terme funcions similars a les abans exposades, quan la investigació és iniciada directament per la Fiscalia, o amb motiu de la realització de diligències pròpies de la fase judicial d´ investigació o de la fase de plenària o de judici oral.

 • Als Jutjats d’Instrucció, com especialistes en dret penal, per intervenir en la investigació judicial oberta amb motiu de la interposició d’una denúncia o querella per delicte comés al seu partit judicial. Així com pel coneixement i assistència al judici oral dels procediments per delictes lleus.

 • Als Jutjats de Violència sobre la Dona, en aquells supòsits previstos a la Llei, sempre que s’hagin comés contra qui sigui o hagi sigut la seva muller, o contra la dona que estigui o hagi estat lligada a l’autor per anàloga relació d´afectivitat, encara sense convivència, així com dels delictes comesos contra els descendents propis o de la dona o convivent, o sobre els menors o incapaços que amb ell convisquin o que estiguin subjectes a la potestat, tutela, curatela, acolliment o guarda de fet de la dona o convivent, quan també s’hagi produït un acte de violència de gènere.

 • Als Jutjats de Menors, quan l’investigat és menor de divuit anys d´edat.

 • Als Jutjats de Vigilància Penitenciària, quan l’interessat és un reu en centre penitenciari complint la pena imposada en sentència ferma, per totes les qüestions relatives a l´ aplicació de la Llei Penitenciària i el seu Reglament.

 • Als Jutjats Penals, per defensar o acusar a persones físiques o jurídiques en Judici Oral, per delictes als que la Llei no assenyala pena privativa de llibertat superior a cinc anys o pena de multa qualsevol que sigui la seva quantia, o qualsevol d’altra naturalesa, siguin úniques, conjuntes o alternatives, amb duració no superior als deu anys.

Actuació professional dret penal
 • A l’Audiència Provincial de la circumscripció on s’hagi comés el delicte, pel coneixement i assistència al judici oral dels demés casos (delictes amb pena superior als cinc anys de presó), a excepció dels casos que la Llei atribueixi a d’altres Tribunals igualment previstos a la Llei, així com dels recursos d’apel·lació interposats contra resolucions dels jutjats d’instrucció o penals, de Violència sobre la dona, de Menors o de Vigilància Penitenciària, sempre que, en aquest últim cas, no correspongui la competència a la Sala de lo Penal de l’Audiència Nacional.

 • Al Tribunal del Jurat, pel coneixement i enjudiciament en els següents delictes que li són expressament atribuïts per Llei: homicidi o assassinat (art. 138 a 140 CP), amenaces (art. 169.1º), omissió del deure de socors (art. 195 i 196 CP), violació de domicili (art. 202 i 204 CP), infidelitat en la custòdia de documents (art. 413 a 415 CP), suborn a funcionari (art. 419 a 426 CP), tràfic d’influències (art. 428 a 430 CP), malversació (art. 432 a 434 CP), fraus i exaccions il·legals (art. 436 a 438 CP), negociacions i activitats prohibides als funcionaris (art. 439 i 440 CP).

 • A la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia de cada comunitat autònoma, per a la instrucció, coneixement i assistència al judici oral, de les causes que els Estatuts d’Autonomia reserven al coneixement dels Tribunals Superiors de Justícia, així com la instrucció i enjudiciament de les causes penals contra jutges, magistrats i membres del Ministeri Fiscal pels delictes comesos en l’exercici del seu càrrec a la Comunitat Autònoma, sempre que dita atribució no correspongui al Tribunal Suprem.

  També són del seu coneixement els recursos d´apel·lació contra les resolucions dictades en primera instància per les Audiències Provincials, així com el de tots aquells previstos a les Lleis.

 • A l’Audiència Nacional, amb jurisdicció a tota Espanya, i concretament als Jutjats Centrals de lo Penal o a la Sala de lo Penal de l’Audiència Penal, s’efectua l’enjudiciament de les causes, de les que la instrucció o investigació es tramita al Jutjat Central d’Instrucció que per torn li correspongui, en els delictes establerts per la Llei, així com aquells contra el titular de la Corona, el seu consort, el seu Successor, Alts Organismes de la Nació i formes de Govern.

  Així com en la falsificació de moneda i fabricació de targetes de crèdit i dèbit falses i xecs de viatgers falsos, sempre que siguin comesos per organitzacions o grups criminals; o en defraudacions i maquinacions per alterar el preu de las coses que produeixen o poden produir greu repercussió en la seguretat del tràfic mercantil, en l’economia nacional o perjudici patrimonial en una generalitat de persones al territori de més d’ una Audiència; o en el tràfic de drogues o estupefaents, fraus alimentaris i de substàncies farmacèutiques o medicinals sempre que siguin comeses per bandes o grups organitzats i produeixin efectes en llocs pertinents a diferents Audiències.

  D’igual manera, també coneix del enjudiciament del delictes comesos fora del territori nacional, quan d’acord a les lleis o tractats internacionals correspongui als Tribunals espanyols, així com dels procediments judicials d’extradició passiva, etc.

 • A la Sala Segona del Tribunal Suprem, òrgan jurisdiccional superior en l’ordre penal, exceptuant lo disposat en matèria de garanties constitucionals, per a la substanciació dels recursos de cassació, revisió, i altres extraordinaris en matèria penal que estableix la llei, així com de la instrucció i enjudiciament de les causes contra el Rei o Reina i consorts, la Princesa o Príncep d’Astúries i consort, així com contra el Rei o Reina que haguessin abdicat i el seu consort.

  També contra els representants i membres dels diferents poders i alts estaments de l’Estat, així com de les causes que, en el seu cas, determinin els Estatuts d’Autonomia de la instrucció i enjudiciament de les causes contra Magistrats de l’Audiència Nacional o d’un Tribunal Superior de Justícia.

Actuació professional dret penal

Som Especialistes en Dret Penal

Tanmateix, una vegada esgotada la via ordinària, acudim al Tribunal Constitucional per defensar mitjançant la interposició del recurs d’emparament els drets i llibertats fonamentals reconeguts a la Constitució Espanyola o a aquells tribunals internacionals en els que els drets i interessos dels nostres clients, en l´ordre penal, estan reconeguts en els tractats internacionals subscrits per Espanya.

Igualment, en els casos precisos, instem el corresponent indult i seguim la seva tramitació davant el Ministeri de Justícia.

Igualment, en els casos precisos, instem el corresponent indult i seguim la seva tramitació davant el Ministeri de Justícia.

Per últim, en casos d’accidents de circulació amb resultat de lesions per imprudència (que anteriorment es tramitaven com a judicis de faltes, sent ara una conducta destipificada, regulada per la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema de valoració dels danys i perjudicis ocasionats a les persones en accidents de trànsit), reclamem i negociem per via extrajudicial amb la companyia d’assegurances contrària, la màxima indemnització pel perjudicat.

Com us podem ajudar?