Delictes contra el medi ambient

El delicte ambiental cobreix la gamma d’activitats que violen la legislació ambiental i causen danys o riscos significatius per al medi ambient, la salut humana o tots dos.

 

Aquestes ofenses poden incloure, però no es limiten, a la recol·lecció, transport, recuperació o disposició inadequada de deixalles; a l’operació il·legal d’una planta en la qual es realitza una activitat perillosa o en la qual s’emmagatzemen substàncies o preparacions perilloses; a la matança, destrucció, possessió o comerç d’espècies d’animals o plantes silvestres protegides; a la producció, importació, exportació, comercialització o ús de substàncies que esgoten l’ozó.

El trànsit de residus demostra l’abast del problema

L’ús d’estructures comercials legals per part d’actors criminals és una característica inherent d’aquesta àrea delictiva. En molts casos, els actors criminals i els negocis legals són indistingibles. Com a part d’aquest desenvolupament, els delinqüents involucrats en el trànsit de residus s’han mogut cap al model comercial més complex de gestió de residus il·lícits en lloc de simplement abocar-los il·legalment.

Els traficants de residus ara operen al llarg de tota la cadena de processament de residus i depenen en gran manera de l’ús de documents fraudulents.

Impacte en el medi ambient

El delicte ambiental es caracteritza pel seu impacte en el medi ambient natural. Aquest impacte es manifesta en:

– Nivells creixents de contaminació
– Una degradació de la vida silvestre
– Una reducció en la biodiversitat
– La pertorbació de l’equilibri ecològic
– El desastre ambiental
– El canvi climàtic irreversible
– La contaminació de la cadena alimentària
– Una esperança de vida reduïda
– La mort dels éssers humans.

El delicte ambiental és altament lucratiu

Pot ser gairebé tan rendible com el tràfic il·legal de drogues, encara que les sancions són molt més baixes i són més complexes a l’hora de detectar. Aquests factors ho fan molt atractiu per a certs grups de crim organitzat.

La participació en el tràfic il·legal de deixalles i en espècies d’animals i plantes en perill d’extinció és ara rutina per a molts grups del crim organitzat. I hi ha indicis que els ingressos d’aquestes activitats també s’utilitzen per a finançar el terrorisme. En el cas de la delinqüència ambiental organitzada, no és estrany que les colles tradicionals a l’estil de la màfia utilitzin el mateix modus operandi i les mateixes rutes que utilitzen per a les seves altres activitats.

Alguns estudis sobre el tema del delicte ambiental

Segons un estudi recent (https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/aumentan-los-crimenes-ambientales-y-tambien-los-esfuerzos-para) els delictes i activitats criminals relacionades amb el medi ambient són de les més gratificants financerament.

Link al document de la Nacions Unides per al Medi Ambient (ONU Medi Ambient)
(en anglès): https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.

Articles relacionats en el Codi Penal sobre Delictes de contaminació o ecològics:

– Modalitat bàsica: article 325 apartat 1ro del Codi Penal:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1995-25444#a325
– Modalitat agreujada: article 325 apartat 2 paràgraf primer del Codi Penal:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1995-25444#a325
– Modalitat qualificada: art. 325 apartat 2, paràgraf segon del Codi Penal:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1995-25444#a325
– DELICTES REFERITS A l’ACTIVITAT RELACIONADA AMB LA GESTIÓ DE RESIDUS. Art 326.1:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1995-25444#a326
– DELICTES REFERITS A l’ACTIVITAT RELACIONADA AMB ACTIVITATS INDUSTRIALS PERILLOSES Art. 326 bis:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1995-25444#a326bis

Defensa penal

Els professionals i demés persones que integren o col·laboren amb el despatx Joan Castelló Abogados Penalistas consideren, d’altra banda, que la contractació dels seus serveis exigeix la plena dedicació que cada cas requereix i l’atenció al client que personalment espera i deu rebre.

Com us podem ajudar?