estafa

Delicte d’estafa

Introducció al delicte d’estafa

El delicte d’estafa és una de les figures delictives més rellevants en l’àmbit penal espanyol, caracteritzada per l’obtenció d’un benefici il·lícit a costa d’una altra persona mitjançant l’engany.

En el Codi Penal espanyol, es troba regulat en els articles 248 a 251, on s’estableixen els elements essencials que configuren aquest tipus de conducta delictiva.

Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados por este y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.
Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.

Art 248 Codi Penal

Definició i característiques del delicte d’estafa

L’estafa es defineix com l’acte d’induir a error a una altra persona mitjançant engany bastant, amb el propòsit d’obtenir un benefici econòmic per a si mateix o per a un tercer, en perjudici de l’enganyat.

Aquest engany pot manifestar-se de diverses formes, ja sigui mitjançant falsedats, ocultació d’informació rellevant, o qualsevol altra conducta que generi una percepció errònia en la víctima.

Els elements fonamentals que configuren el delicte d’estafa inclouen:

 • L’engany: Consisteix en l’acció d’induir a error a la víctima mitjançant artificis, falsedats o qualsevol altra forma d’engany.
 • La disposició patrimonial: La víctima, induïda per l’engany, realitza una disposició patrimonial en benefici de l’autor del delicte o d’un tercer.
 • L’ànim de lucre: El propòsit de l’autor del delicte és obtenir un benefici econòmic il·lícit a costa de la víctima.
Què és el delicte d’extorsió?

Delicte d’estafa: elements del Tipus Penal

Perquè una conducta sigui considerada estafa segons el Codi Penal espanyol, han de complir-se uns certs requisits, entre els quals destaquen:

 • L’existència d’un engany previ o concurrent: És necessari que l’autor del delicte hagi utilitzat algun tipus d’artifici enganyós per a induir a error a la víctima.
 • La generació d’un error en la víctima: L’engany ha de ser prou hàbil com per a provocar una percepció errònia en la víctima, portant-la a realitzar una acció que no hauria realitzat de no mediar aquest engany.
 • L’obtenció d’un benefici patrimonial il·lícit: L’autor del delicte ha d’haver obtingut un benefici econòmic a través de l’engany, ja sigui en forma de diners, béns materials o qualsevol altre tipus d’avantatge patrimonial.

El delicte d’estafa és una figura delictiva complexa que requereix d’una anàlisi detallada de les circumstàncies específiques de cada cas per a determinar la seva configuració i les conseqüències legals corresponents.

En els següents apartats d’aquest article, aprofundirem en els diferents aspectes relacionats amb el delicte d’estafa en el context del dret penal espanyol, incloent-hi els tipus d’estafes més comunes, els requisits per a la seva configuració, les penalitats associades i les possibles defenses per als qui s’enfronten a acusacions d’aquest tipus.

delicte d'estafa

Tipus d’Estafes

En l’àmbit del dret penal espanyol, existeixen diversos tipus d’estafes que es poden cometre, cadascuna amb les seves pròpies característiques i modalitats. A continuació, explorarem alguns dels tipus d’estafes més comunes:

Estafa Clàssica o Tradicional

L’estafa clàssica és aquella en la qual l’autor del delicte utilitza ardits, enganys o falsedats per a obtenir un benefici patrimonial il·lícit a costa de la víctima. Aquest tipus d’estafa pot manifestar-se de diverses formes, com la venda de productes o serveis inexistents, l’emissió de xecs en descobert, la falsificació de documents o la manipulació d’informació financera.

Estafa en línia o ciberestafa

Amb l’avanç de la tecnologia, han sorgit noves modalitats d’estafa que aprofiten l’entorn digital per a cometre fraus. La ciberestafa inclou pràctiques com el phishing, el malware, les estafes en plataformes de compravenda en línia, el frau en targetes de crèdit o dèbit, entre altres.

En aquesta mena d’estafes, els delinqüents utilitzen mètodes sofisticats per a enganyar les persones i obtenir informació confidencial o perquè realitzin transaccions fraudulentes.

Estafa piramidal o esquema Ponzi

L’estafa piramidal, també coneguda com a esquema Ponzi, consisteix en una estructura fraudulenta en la qual els participants són enganyats per a invertir els seus diners en un suposat negoci o esquema d’inversió que promet alts rendiments.

No obstant això, en realitat, els diners dels nous inversors s’utilitza per a pagar els rendiments dels primers inversors, sense que realment existeixi un negoci legítim o una font d’ingressos sostenible.

Aquest tipus d’estafa és insostenible a llarg termini i generalment acaba col·lapsant, deixant a la majoria dels inversors en pèrdua.

Estafa immobiliària

Les estafes immobiliàries involucren enganys relacionats amb la compravenda, lloguer o arrendament de propietats immobles. Això pot incloure la venda de propietats inexistents, la falsificació de documents de propietat, el frau en contractes de lloguer, entre altres.

Els estafadors poden aprofitar-se de l’alta demanda i els alts preus del mercat immobiliari per a enganyar persones que busquen adquirir o llogar un habitatge.

Els delictes de Falsificació de Moneda i falsedat documental

Estafa telefònica

Les estafes telefòniques són aquelles en les quals els delinqüents utilitzen trucades telefòniques per a enganyar les víctimes i obtenir informació confidencial o realitzar fraus.

Això pot incloure pràctiques com el frau de suport tècnic, en el qual els estafadors es fan passar per tècnics de servei per a obtenir accés remot als dispositius de les víctimes i robar informació personal o financera, o el frau de premis, en el qual s’enganya les persones perquè proporcionin informació confidencial sota la promesa de rebre un premi fictici.

assessorament legal

Estafa financera

Les estafes financeres abasten una àmplia gamma de pràctiques fraudulentes relacionades amb el sector financer, com la falsificació de xecs, el frau amb targetes de crèdit o dèbit, la rentada de diners, la manipulació del mercat de valors, entre altres.

Aquestes estafes poden ser dutes a terme per individus, empreses o fins i tot institucions financeres, i solen tenir greus repercussions econòmiques per a les víctimes i per a l’estabilitat del sistema financer en general.

Requisits per a la configuració de l’estafa

Perquè una conducta sigui considerada com a delicte d’estafa segons el Codi Penal espanyol, és necessari que es compleixin els següents requisits:

Engany o artifici fraudulent

L’element central de l’estafa és l’engany o artifici fraudulent utilitzat per l’autor del delicte per a induir a error a la víctima. Aquest engany ha de ser precedent o concurrent, i ha de ser “bastant”, és a dir, suficient i proporcional per a la consecució dels fins proposats, per la qual cosa la maniobra defraudatòria ha de revestir aparença de realitat i serietat suficients per a enganyar persones de mitjana perspicàcia i diligència.

L’engany pot manifestar-se de diverses formes, com l’emissió de declaracions falses, l’ocultació d’informació rellevant, la manipulació de documents o qualsevol altra conducta destinada a generar una percepció errònia en la víctima.

Necessita un advocat penalista a Barcelona? Contacti amb Joan Castelló Advocats Penalistes

Màxima confidència i comunicació amb els nostres clients

Generació d’error en la víctima

L’engany ha de ser prou hàbil com per a provocar un error essencial en la víctima, que desconeix la realitat o té un coneixement deformat o inexacte d’aquesta, la qual cosa li porta a actuar sota una falsa pressuposició, portant-la a realitzar una acció que no hauria realitzat de no mediar aquest engany.

La víctima ha de confiar en la veracitat de les declaracions o representacions fraudulentes de l’autor del delicte i actuar en conseqüència, realitzant una disposició patrimonial en benefici de l’estafador.

delicte d'estafa

Acte de disposició patrimonial

Com a resultat de l’engany, la víctima realitza una disposició patrimonial en benefici de l’autor del delicte o d’un tercer.

Aquesta disposició patrimonial pot consistir en el lliurament de diners, béns materials, la realització de transferències bancàries, la signatura de contractes, entre altres accions que impliquin una afectació del patrimoni de la víctima.

Ànim de lucre

L’autor del delicte d’estafa ha d’actuar amb ànim de lucre, és a dir, amb el propòsit d’obtenir un benefici econòmic il·lícit a costa de la víctima.

L’objectiu final de l’estafador és obtenir un benefici patrimonial indegut aprofitant-se de l’engany i la confiança dipositada per la víctima.

Delicte de fals testimoni

Penalitats i conseqüències jurídiques

El delicte d’estafa comporta penalitats i conseqüències jurídiques significatives segons el Codi Penal espanyol. Les sancions poden variar en funció de la gravetat del delicte, la suma defraudada i altres circumstàncies atenuants o agreujants. A continuació, detallem les penalitats i conseqüències més comunes associades a aquest delicte:

Penalitats

 • Presó: L’autor del delicte d’estafa pot enfrontar penes de presó que van des dels 6 mesos fins als 3 anys en el tipus bàsic, però que en casos agreujats pot aconseguir fins als 6 anys de presó, depenent de la gravetat de la conducta i les circumstàncies específiques del cas, com pot ser el valor de la defraudació o si l’estafa recau en béns de primera necessitat, com l’habitatge, entre altres supòsits agreujats regulats en l’article 250 del Codi penal.
 • Multa: A més de la pena de presó, l’autor del delicte serà condemnat al pagament d’una multa econòmica que pot ser significativa sobre la base de les circumstàncies del cas i a la capacitat econòmica de l’autor.

1. El delicte d’estafa serà castigat amb les penes de presó d’un a sis anys i multa de sis a dotze mesos, quan: 1r Recaigui sobre coses de primera necessitat, habitatges o altres béns de reconeguda utilitat social. 2n Es perpetri abusant de signatura d’un altre, o sostraient, ocultant o inutilitzant, en tot o en part, algun procés, expedient, protocol o document públic o oficial de qualsevol classe. 3r Recaigui sobre béns que integrin el patrimoni artístic, històric, cultural o científic. 4t Revista especial gravetat, atesa l’entitat del perjudici i a la situació econòmica en què deixi a la víctima o a la seva família. 5è El valor de la defraudació superi els 50.000 euros, o afecti un elevat nombre de persones. 6è Es cometi amb abús de les relacions personals existents entre víctima i defraudador, o aprofiti aquest la seva credibilitat empresarial o professional. 7è Es cometi estafa processal. Incorren en la mateixa els que, en un procediment judicial de qualsevol classe, manipulessin les proves en què pretenguessin fundar les seves al·legacions o empressin un altre frau processal anàleg, provocant error en el jutge o tribunal i portant-li a dictar una resolució que perjudiqui els interessos econòmics de l’altra part o d’un tercer. 8è En delinquir el culpable hauria estat condemnat executòriament almenys per tres delictes compresos en aquest Capítol. No es tindran en compte antecedents cancel·lats o que haguessin de ser-ho.

article 250 del Codi Penal

Conseqüències Jurídiques

 • Antecedents Penals: Una condemna per estafa comportarà la un antecedent penal per a l’autor del delicte, la qual cosa pot tenir implicacions greus en la seva vida personal i professional, incloent-hi dificultats per a trobar ocupació, obtenir crèdits o accedir a determinades professions.
 • Reparació del Mal: L’autor del delicte igualment serà condemnat a rescabalar econòmicament a la víctima pel mal causat com a resultat de l’estafa. Això implica la devolució de la suma defraudada més els interessos, així com el pagament de danys i perjudicis addicionals, amén de les costes processals en el cas que la víctima hagi comparegut en el procediment i hagi actuat com a acusació particular.
 • Prohibició d’Exercici d’Activitats: En alguns casos, especialment quan l’autor del delicte és un professional o empresari, la condemna per estafa pot portar aparellada la pena accessòria de prohibició d’exercir determinades activitats comercials o professionals durant un període de temps específic.
 • Confiscació de Béns: En casos greus d’estafa, els béns obtinguts il·lícitament a través del delicte poden ser confiscats per les autoritats judicials com a part de les mesures de decomís.

És important tenir en compte que les penalitats i conseqüències jurídiques poden variar segons les circumstàncies específiques de cada cas.

Assessorament jurídic i defensa penal en casos d’estafa

Quan una persona s’enfronta a acusacions d’estafa a Espanya, és fonamental comptar amb un advocat penalista expert que l’assessori durant tot el procés judicial, desenvolupant una estratègia de defensa sòlida per a protegir els seus drets legals i buscar una resolució justa en el procés judicial.

Absència d’elements del delicte

Una defensa comuna consisteix a argumentar que no es compleixen tots els elements del delicte d’estafa segons el que s’estableix en el Codi Penal espanyol.

Això pot incloure demostrar que no va haver-hi engany per part de l’acusat, que la víctima va actuar de manera conscient i voluntària, o que no existia ànim de lucre per part de l’acusat.

Error en la valoració dels fets

Una altra defensa possible és argumentar que s’ha produït un error en la valoració dels fets per part de l’acusació o de les autoritats judicials. Això pot implicar la presentació de proves o testimoniatges que contradiguin la versió dels fets presentada per la part acusadora.

Consentiment de la víctima

Si es pot demostrar que la víctima va actuar amb ple coneixement i consentiment en la transacció qüestionada, es pot argumentar que no va haver-hi estafa. Pot ser rellevant en casos on la víctima estava al corrent de les circumstàncies rellevants i va prendre una decisió informada.

Prova de bona fe

L’acusat pot argumentar que va actuar de bona fe i sense intenció de cometre frau. Pot tenir rellevància en casos on l’acusat creia sincerament que les seves accions eren legítimes i no tenien la intenció de causar mal o perjudici a la víctima.

Passos a seguir en un procés legal relacionat amb el delicte d’estafa

delicte d'estafa

En un procés legal relacionat amb el delicte d’estafa, és crucial seguir una sèrie de passos acuradament dissenyats per a garantir una defensa efectiva i una resolució justa del cas. Aquests passos inclouen des de la consulta inicial amb un advocat penalista fins a la presentació de proves, compareixences davant el tribunal i negociacions amb la fiscalia.

És fonamental recopilar tota la informació rellevant sobre el cas, incloent-hi documents, testimoniatges i qualsevol altra evidència que pugui recolzar la defensa. A més, és important mantenir una comunicació oberta i constant amb l’advocat per a estar al corrent del progrés del cas i prendre decisions informades en cada etapa del procés legal.

Quan es trobi enfront d’acusacions penals a Barcelona, no està sol. En Joan Castelló Advocats Penalistes som aquí per a ajudar-lo. Contacti’ns avui mateix per a una consulta i descobreixi com podem defensar els seus drets amb dedicació i experiència. No esperi més, el seu futur mereix la millor defensa.